KAMU İHALE BÜLTENİ                                                       18 AĞUSTOS 2017 - Sayı 3425
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
16 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
HENDEK İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitime Erişim Uygulaması Kapsamında Eğitim Gören 364 İlk ve
Ortaokul Öğrencisinin Köy ve Yerleşim Birimlerinden 6 Taşıma Merkezi İlk ve Ortaokula Taşınması Hizmet

Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                          : 2017/411434
 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
 
1-İdarenin
Baspinar Mahallesi 101. Sokak 11 54300 Hendek/Sakarya
2646146064-2646146065
2-İhale konusu hizmetin
a)  Niteliği, türü ve miktarı                     : 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişimi
Kapsamında Eğitim Gören 364 İlk ve Ortaokul Öğrencisinin 20 Mahalle ve Yerleşim Biriminden, 6 Taşıma Merkezi İlk ve Ortaokula, 17 Araç İle 178 İş Günü Öğrenci Taşıma İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. Yapılacağı yer                                : Taşıma Merkezi İlk ve Ortaokul
 2. Süresi                                            : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
 1. Yapılacağı yer                                : Başpınar Mahallesi 1142. Sokak No:05 54300 - Hendek / Sakarya
 2. Tarihi ve saati                                : 11.09.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
Kamu İhale Kurumu - www.kik.gov.tr
 
31
 
KAMU İHALE BÜLTENİ                                                       18 AĞUSTOS 2017 - Sayı 3425
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Öğrenci taşımacılığı, personel taşımacılığı, şehirlerarası ve uluslar arası insan taşımacılığı işleri kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.