Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda ülkemizde her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile yürütülen sosyal yardım programlarına bir yenisini daha eklendi. Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza yönelik yeni sosyal yardım programı başlatıldı.
 
Program İlk Aşamada Tüberküloz (Verem) ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)  ile mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza düzenli nakdi destek sağlanacaktır.
 
KAPSAM: Tüberküloz hastaları nakdi destek verilmediği takdirde tedavilerini devam ettirmekte güçlük çekmekte ve hastalığın bulaşıcı niteliği nedeniyle toplum sağlığı açısından riskler oluşabilmektedir. Söz konusu nakdi yardım ile tüberküloz hastası vatandaşlarımızın Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanması hedeflenmektedir.
 
SSPE hastaları ise teşhis aşamasından itibaren hayatlarını yatağa bağımlı olarak idame ettirebilmekte ve evlerinde sürekli olarak tıbbi cihaz kullanmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığınca kayıtları düzenli ve güncel bir şekilde tutulan bu hastaların evde sağlık bakımları ise ailelere ek mali yük getirebilmektedir.
 
Bu çerçevede Tüberküloz ve SSPE hastalarının fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra yaşadıkları mali kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla hak sahibi olarak belirlenenlere aylık 1.085.-TL ödeme yapılacaktır.
 
BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR: Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması yeterlidir. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olan vatandaşlarımızın müracaatları ise kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla alınacaktır. Başvurular SYD Vakıfları Mütevelli Heyetlerince (MH) değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
 
 
KİMLER HAK SAHİBİ OLABİLİR: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyetince alınacak karar doğrultusunda, hanede kişi başına düşen aylık gelirlerinin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden (2018 Ocak – Aralık dönemi için 967.- TL) az olması şartı bulunmaktadır.
 
Bunun yanı sıra SSPE hastası vatandaşlarımızın 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte” belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekmektedir.
 
YARDIM SÜRELERİ VE ÖDEME: Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilecektir.
Bu çerçevede Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;
  • Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame,
  • İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame,
  • Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame,
  • Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame,        
şeklinde belirlenmiştir.
 
SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler hak sahiplerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak.
 
Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekebileceklerdir.
Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlarımız için müracaatları halinde Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabileceklerdir.
 
 
İlçemizde ikamet eden, Tüberküloz hastaları için Verem Savaş Dispanserlerinde tedavi programı uygulanan ve kayıtlı kişiler ile SSPE hastaları için geçerli bir Sağlık Kurulu Raporuu ile yardım programına başvurmak üzere, Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında başvuruları alınmaya başlanmıştır.