T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
Sayı        :31447296-220.02-E.1799
Konu      :ÇED Gerekli Değildir kararı tık.
 
27.03.2018
 
 
İlimiz, Hendek İlçesi, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi, G25A24D1D pafta 975 Ada, 12 Nolu parselde 9.999,20 m2' lik taşınmazda "Sakarya Galvaniz San. Tic. Ltd. Şti." tarafından yapılması planlanan "Galvaniz (Çinko) Kaplama Tesisi" projesi ile ilgili Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
ÇED Yönetmeliği'nin 17.maddesi gereği "Galvaniz (Çinko) Kaplama Tesisi" projesine Valiliğimiz tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
Söz konusu projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ÇED Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince alman izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerine ilişkin raporların Valiliğimize ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
 
Abdul Rauf ULUSOY
Vali a.
Vali Yardımcısı
Ek:
  1. - ÇED Gerekli Değildir Belgesi (2 sayfa)
  2. - Dağıtım Listesi