Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Denizlerde ve İç Sularda Ticari ve Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2016 - 2020 Yılı Av Dönemine Ait 4/1 ve 4/2 Numaralı Tebliğ" gereğince;
1-) İlimiz İç sularında 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller(Cyprinidae) familyasına ait balıkların amatör ve ticari avcılığı yasaktır.
2-) İlimiz ticari avcılığına serbest olan Büyük Akgöl gölünde 45 mm ve altı göz genişliğine sahip ağların kullanılması yasaktır.
3-) 4/1 Numaralı Tebliğin 47/13 maddesi gereği, tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan avaracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
4-) 4/1 Numaralı Tebliğin 49/10 maddesi gereği, tüm iç sularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı gemilerinin karaya çekilmesi zorunludur.
5-) Yasak su ürünlerinin av yasağı süresince, avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır.
6-) 4/2 Numaralı Tebliğin 14/8 maddesine göre içme suyu rezervuarlarında akaryakıt ile çalışan kayık motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 m.den daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
7-) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 4950 Sayılı Kanunla değişik 33. Maddesinde bahsigeçen; Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı Su ürünleri ile ilgili teşekküllerde Su ürünlerinin, Deniz ve İç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük ve Orman Muhafaza teşkilatları mensupları, Belediye Zabıtası Amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile Emniyet ve Jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı bu kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34. Madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'e istinaden mahallin en büyük Mülki Amiri tarafından yetki verilenler 36'ıncı madde gereği İdari Para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.